Model pedagògic per a la formació contínua, modalitat virtual

Director de tesi: Marina Tomàs i Folch
Data de defensa: 18/10/2019
Autor: Paúl Santiago Pullas Tapia

El present estudi va proposar l’aplicació de models pedagògics virtuals per a l’adquisició d’aprenentatges en l’Educació Superior equatoriana. L’ampli marc conceptual al costat de les experiències de diferents universitats, ha permès el plantejament de profundes interrogants amb l’objectiu d’avaluar l’eficàcia d’un model pedagògic per accedir al coneixement de les diferents branques de la ciència mitjançant la modalitat virtual. L’estudi dels antecedents teòrics que han inserit criteris pedagògics a les noves tecnologies de la informació i la comunicació, ha propiciat la inclusió d’equips tècnics especialitzats per al desenvolupament de programari innovador, metodologies i sistemes provats per al procés de l’ensenyament aprenentatge, amb Per tal d’enfortir models pedagògics virtuals que responguin a les necessitats acadèmiques i cientïfiques actuals. El disseny metodològic de la present investigació va estar compost per les següents fases: identificació, anàlisi, caracterització, conclusió i proposta d’una guia per construir un model pedagògic propi que permetés harmonitzar un sistema de formació virtual i aconseguïs d’aquesta manera potenciar les habilitats dels estudiants i docents des d’un concepte d’aprenentatges globals, a través de la identificació de paradigmes i enfocaments actuals i la caracterització de la realitat local, per d’aquesta manera poder generar aportacions d’incidència en l’àmbit regional. Després de la presentació de la conceptualització i els diferents processos educatius que han de ser implementats per a la construcció d’un model virtual propi, es va presentar com a proposta una guia que permetés orientar la construcció d’un model pedagògic virtual, amb dimensions i indicadors que harmonitzessin l’adequada transmissió i generació de nou coneixement. La investigació precisa indicar que per a la recollida d’informació es van aplicar diferents enquestes en les dues dimensions propostes: Paradigma Educatiu i Hexàgon Educatiu, que juntes dissenyen un adequat model pedagògic. La informació obtinguda va ser verificada mitjançant una prova de consistència a través de l’Alfa de Cronbach, posteriorment, cada pregunta va ser validada per aconseguir obtenir les conclusions finals després de l’anàlisi respectiu. Es conclou que el procés tècnic pedagògic ha d’estar en funció dels principis institucionals.

Comparteix a les xarxes: