Consultoria i Assessorament

 

EDO-SERVEIS, conformat per un equip de persones amb un ampli bagatge acadèmic i professional en l’àmbit del desenvolupament organitzatiu, facilita suport i acompanyament en la implementació de projectes vinculats al desenvolupament organitzacional, la gestió de la innovació, la seguretat integral en centres de formació, la gestió eficient de recursos, el tractament i atenció a la diversitat, la inclusió d’entorns virtuals d’aprenentatge, la creació i desenvolupament de Comunitats de Pràctica Professional, entre d’altres.

Algunes de les línies sobre les quals oferim serveis de consultoria i assessorament són:

Innovació i canvi. Suport en la implementació de millores organitzatives, ajudant a la direcció a generar un ambient de confiança que faciliti el canvi i proporcionant eines que afavoreixin que tots els membres de l’organització s’impliquin en el procés, col·laborant en la definició d’estratègies i propostes que permetin el canvi enfocat al desenvolupament personal i institucional.

Seguretat integral. Aquesta línia disposa d’un instrument únic en el context iberoamericà que permet valorar els diferents factors que influeixen en el nivell de seguretat dels centres de formació, posant èmfasi també en aspectes vinculats a les activitats formatives, les relacions personals, l’assetjament escolar o l’ús de les noves tecnologies per part dels joves. S’ofereix suport en la realització de diagnòstics del nivell de seguretat en el centre i en la implementació posterior d’estratègies de millora i certificació que permetin resoldre les mancances detectades.

Gestió del coneixement. L’EDO ha estat durant més de 10 anys treballant aspectes vinculats amb la creació i gestió del coneixement en diversos tipus d’organitzacions. En aquest sentit, pot col·laborar en el disseny, implementació i seguiment de projectes de gestió del coneixement que incloguin un ús intensiu de tecnologies de la informació i la comunicació.

Processos d’avaluació. Permet conèixer si les activitats i projectes que es desenvolupen en el marc de les institucions formatives s’adapten a les necessitats reals per a les quals foren creats. En aquest sentit, donem suport en el disseny de plans d’autoavaluació i també en la implementació de plans d’avaluació externs que permetin als gestors i directius obtenir informació rellevant per a la presa de decisions.

Auditoria formativa. La formació s’ha convertit en un aspecte clau per garantir que les organitzacions es mantenen actualitzades i segueixen oferint serveis punters per als seus usuaris. Sota aquesta línia, EDO-SERVEIS ofereix serveis d’auditoria formativa en els quals es dóna suport en el diagnòstic de necessitats formatives i la definició de línies d’actuació que permetin, per una banda, l’actualització dels professionals i, de l’altre, la millora dels resultats de l’organització.

Auditoria organitzativa. Enfocada a certificar la qualitat de l’organització, gestió i direcció d’institucions de formació o d’aspectes de la mateixa (projecte institucional, funcionament dels equips de formació, qualitat del currículum, entre d’altres).