Q-EDURISC

QÜESTIONARI EDURISC


El Qüestionari d’Autoavaluació EDURISC (Q-EDURISC) és una eina informatitzada de fàcil aplicació que aporta resultats concrets en relació a diversos àmbits de seguretat. A través del seu procés de resposta ‘on-line’, els centres identifiquen l’estat actual de la seva seguretat, comptant amb informació suficient que els permeti decidir com reduir la presència dels perills existents i prevenir la generació de nous. En aquesta línia, l’instrument:

1. Ofereix un diagnòstic particular del Nivell de Seguretat Integral (NiSI) del centre educatiu, a partir de la consideració de diversos àmbits i aspectes.
2. Propicia els processos de reflexió sobre seguretat integral, concretament, sobre els riscos i perills presents en el centre educatiu, així com de les mesures i actuacions que es poden establir per evitar-los.
3. Possibilita la millora de les actuacions tant preventives com correctives.
4. Promou la cultura de la seguretat i la prevenció entre tota la comunitat educativa, especialment entre el professorat i l’alumnat.

A més, el procés de resposta ‘on-line’ de Q-EDURISC suposa un exercici de reflexió i aprenentatge en si mateix, ja que la persona que el respon rep constant retroalimentació. L’aplicació conté apartats d’ajuda, propostes de millora específiques per a cada qüestió i permet, a més, accedir a múltiple informació i documentació externa.

A diferència d’altres eines, Q-EDURISC proporciona, en tant sols tres hores –seguides o per períodes fraccionats de temps-, un informe personalitzat que sintetitza els resultats del NiSI del centre educatiu, oferint, també, mesures orientatives per a millorar aquells aspectes de seguretat en els que es detecten majors deficiències (veure exemple).

Q-EDURISC pot així concebre’s com a punt de partida per a la reflexió i valoració de la seguretat integral del centre educatiu. Considerant els aspectes generals que es presenten, la comunitat educativa pot planificar mesures correctives i preventives adaptades a la realitat particular de la seva organització i funcionament.

Els centres educatius poden elegir avaluar entre un total de trenta-sis àmbits de seguretat, dividits entre el que considerem la dimensió estàtica i dinàmica del risc:

Més informació  (Q-EDURISC)

Sol·licitar accés a Q-EDURISC