Membres

L’adscripció i la vinculació dels membres del CRiEDO estan sotmeses a la normativa general de la UAB. La vinculació del seus membres es concreta en projectes de recerca, convenis, contractes de col·laboració, publicacions, estudis, direcció de treballs de màster i tesis doctorals i la participació en formació especialitzada.

Al començament de cada curs acadèmic, el director o directora del Centre ha d’elaborar i fer pública la relació vigent de tots els membres del CRiEDO per aquell curs acadèmic. Aquesta relació ha de servir per conformar els òrgans col·legiats i per establir els quòrums específics de les diferents reunions.

Els membres del CRiEDO s’identifiquen com a Docents i/o Investigadors interessats en el Desenvolupament Organitzacional, que comparteixen un espai científic de trobada i convivència i on els components presenten temes de recerca, estudi i formació de manera individual o col·lectiva, planifiquem accions i discutim processos i resultats.