Reglament

El CER va ser creat per acord núm. 59/2020 del Consell de Govern en data 21/07/2020, té caràcter permanent i es regeix per l’acord de l’òrgan pel qual va ser creat, per aquest Reglament, pels Estatuts de la UAB i les normes dictades pel seu desenvolupament, així com per la resta de la legislació universitària vigent de preceptiva aplicació.