Investigació i Innovació Responsable

Des de la seva fundació, Centre de Recerca i Estudis pel Desenvolupament Organitzatiu considera com a base de la seva essència la inclusió de principis i valors vinculats amb el sector on realitza la seva activitat principal d’investigació i docència. En aquest sentit, de les accions dutes a terme per la potenciació dels principis inclosos en la Investigació i Innovació Responsable i tenint en compte The European Code of Conduct for Research Integrity. Els elements claus considerats per a una Investigació i Innovació Responsable es concreten en:

El desenvolupament de la recerca en el marc de la UAB fa que seguim el Codi de Bones Pràctiques en la Recerca aprovat l’any 2020, i permet comptar, així mateix, amb el suport de la Comissió d’Ètica en l’Experimentació Animal i Humana de la pròpia universitat.