Estudi de l’aprenentatge en l’alumnat de Fisioteràpia i la interacció entre els agents implicats

Director de tesi: Marina Tomàs i Folch
Data de defensa: 17/06/2020
Autor: Yolanda Sánchez-Retamero

La investigació posa la seva mirada en l’estudi de l’aprenentatge de l’alumnat de la titulació de Fisioteràpia amb l’objectiu de comprendre la naturalesa i les repercusions de les interaccions entre els agents (el professorat tutor universitari, el professorat tutor del centre i l’alumnat) en l’assignatura de Pràcticum I-II, de segon curs, i Pràcticum V-VI, de quarts curs. S’han estudiat les següents dimensions: organització, coordinació, assoliment de l’aprenentatge, relació entre els implicats, funció tutorial, avaluació i propostes de millora. L’estudi se situa en la perspectiva de l’aprenentatge cognitiu on el professorat és el facilitador de l’aprenentatge i l’alumnat es converteix en el protagonista actiu del procés educatiu, sent el responsable d’instituir el seu propi procés d’aprenentatge establint connexions entre els elements del currículum universitari i l’aprenentatge rebut en el centre extern. La investigació s’aborda des d’un paradigma interpretatiu amb un disseny etnogràfic i una metodologia mixta. S’han elaborat instruments de diferent naturalesa per a la recollida de la informació així com per obtenir la percepció del problema des dels propis implicats i aproximar-nos a la realitat estudiada des del punt de vista dels agents que hi participen.. La investigació recull informació de tres cursos acadèmics des de l’inici, passant pel desenvolupament i la finalització de l’assignatura amb l’objectiu d’aportar millores i solucions a nivell formatiu i professional. Mitjançant un treball de camp prolongat, s’han enregistart diferents situacions per a descriure i interpretar el que ha vist la pròpia investigadora, de dos col.lectius que lluiten per aconseguir i donar resposta a la qualitat de la formació de l’alumnat. Les entrevistes a 34 participants ens han permès obtenir informació en profunditat sobre el tema i ens ha fet comprendre el significat que l’entrevistat proporciona al tema que l’estudi ens planteja, aconseguint una informació en profunditat dels tres agents implicats en l’aprenentatge de l’alumnat. A més, mitjançant les 24 observacions realitzades sobre les interaccions entre els agents, hem pogut comprendre els processos que comporten la realització dels practicums estudiats. Els 244 qüestionaris administrats al professorat tutor del centre junt amb els 904 administrats a l’alumnat, ens ha permés obtenir una informació global i, finalment, amb l’anàlisi de documents institucionals hem pogut realitzar la triangulació d’estratègies de recollida d’informació. L’estudi confirma que els processos d’interacció dels agents implicats són decisius pel bon desenvolupament de l’ensenyament-aprenentatge del pràcticum. Es detecta una necessitat compartida d’augment d’aquestes interaccions. S’ha copsat discrepàncies en la percepció del pràcticum entre l’alumnat i el professorat tutor de la universitat tot i que existeix un alt grau d’assoliment dels objectius d’aprenentatge.

Comparteix a les xarxes: