Trobada del projecte ACCEDES a ESC-Rennes – Rennes, França

esc
Projectes

Els dies 10 i 12 juny 2013 tindrà lloc a Rennes una trobada de coordinació del projecte ACCEDES la finalitat de la qual serà consensuar el format que ha de tenir el manual de desenvolupament organitzatiu.

Durant el primer any d'execució del projecte ACCEDEIXES les principals línies d'actuació anaven enfocades a realitzar un diagnòstic de la situació de les polítiques nacionals sobre accés, permanència i rendiment dels estudiants universitaris. Fruit d'aquest treball es va dissenyar un sistema d'indicadors i un instrument per al diagnòstic de col · lectius vulnerables, un informe general de la situació d'aquests col · lectius i un repositori amb més de 200 referències a documents sobre la temàtica.

Per a aquesta segona anualitat els objectius són, en primer lloc, el disseny i validació de la metodologia APRA (Accés, permanència i Rendiment Acadèmic), i en segon lloc la concreció d'un manual de desenvolupament organitzatiu que, a més de fer operativa la metodologia APRA , estableixi protocols d'actuació en les diferents fases del procés d'innovació de les polítiques i plans institucionals que han de permetre incloure a col · lectius vulnerables a les universitats, o millorar la seva situació. La reunió a Rennes ha de servir per fer una primera proposta de l'estructura del manual i del contingut a partir del qual s'hauria d'estructurar.

Hi participaran d'aquesta trobada la Universitat Autònoma de Barcelona, l'ESC Business School of Management (Amfitriona), Universitat Especialitzada de les Amèriques, Universitat Universitat de Talca, Universitat dels Andes, Universitat de Cienfuegos, Institut Politècnic de Pleiria i Universitària 'degli Studi di Bergamo.
Per a informació sobre la trobada: http://accelera.uab.cat/ACCEDES/Encuentro_Francia/

Comparteix a les xarxes:

Últimes notícies