Monogràfic EDUCAR

238EDUCAR
Publicacions

Els professors Diego Castro i Anna Díaz han coordinat el darrer monogràfic de la revista EDUCAR, el títol del qual ha estat “La seguretat com a factor clau en les organitzacions educatives”

Les organitzacions educatives han de ser espais segurs tant pels professionals que diàriament treballen com per als seus destinataris. La seguretat en les organitzacions educatives ha esdevingut una qüestió prioritària que té repercussions directes en l’efectivitat dels processos d’ensenyament-aprenentatge, en les relacions interpersonals, en la confiança que hom hi diposita, en les condicions de salubritat i, en definitiva, en la qualitat del propi centre.

Cal considerar la seguretat com una situació ideal a que no depèn només de l’aplicació estricta de la normativa en la matèria, sinó que requereix planificar, coordinar, controlar i avaluar, treballant en pro d’una cultura preventiva en la que professors, estudiants, famílies i societat en general s’impliquin activament.

Partint de la visió de que la seguretat és un concepte polièdric que pot ser estudiat i analitzat des de diverses perspectives, el present monogràfic aglutina un conjunt d’aportacions que fan èmfasis en aspectes tant diversos com els danys no intencionats, els plans d’autoprotecció, la cultura de la prevenció, la seguretat pedagògica, les escoles salugèniques, l’avaluació per a la millora de la seguretat o, de manera més específica, les conductes d’assetjament entre iguals mitjançant l’ús inadequat de les TIC. D’aquesta manera, ens movem des d’aspectes més relacionats amb la dimensió física fins als vinculats a la dimensió social i/o emocional de la seguretat, evidenciant que la seguretat en les organitzacions educatives és un element transversal.

Els coordinadors d'aquest monogràfic pertanyen al subgrup EDURSIC, que durant els últims anys ha desenvolupat diferents recerques d'àmbit nacional per analitzar les variables que influeixen sobre la seguretat dels centres educatius. EDURISC està conformat per investigadors del grup EDO-UAB, del Centre de Governança del Risc de la UAB i professionals pertanyents a institucions diverses.

Per accedir al monogràfic complet: http://goo.gl/S4nhGZ

Comparteix a les xarxes:

Últimes notícies