Making steps towards improved fairness in group work assessment: The role of students’ self- and peer-assessment

El treball en grup beneficia l’aprenentatge dels estudiants de moltes maneres, però l’avaluació del treball en grup pot ser un desafiament per als acadèmics i, de vegades, es percep menys justa que les tasques d’avaluació establertes individualment. L’avaluació per parells (PA) i l’autoavaluació (SA) representen un possible enfocament que ajuda els professors i els estudiants a diferenciar millor les contribucions individuals a les tasques grupals. En aquest estudi, explorem la percepció dels estudiants sobre SA i PA com a estratègies per facilitar l’avaluació del procés de treball en grup i contribuir a augmentar el sentit d’equitat a l’avaluació. Amb aquests objectius, vam dissenyar un estudi d’una pràctica d’avaluació on els estudiants es van involucrar com a socis en el procés d’avaluació i qualificació d’un treball de grup. Al final del curs, i quan va concloure l’experiència de SA i PA, apliquem una enquesta. Les troballes mostren que (1) incloure estratègies SA i PA en les tasques dels estudiants millora el sentit d’equitat percebut pels estudiants en el procés d’avaluació; (2) els detalls del disseny instruccional no tenen un efecte significatiu en les percepcions dels estudiants sobre aquesta forma d’avaluació. Avaluació, i (3) factors sociodemogràfics com ara l’any acadèmic, la carrera i l’edat dels estudiants tenen un efecte moderat. Concloem que SA i PA milloren el sentit de democràcia del procés d’avaluació, ja que aquesta no només està a les mans dels docents sinó que també és compartida i consensuada dins del grup.

Comparteix a les xarxes: