Intergenerational Climate at Higher Education: Validity of the Spanish Version of the Workplace Intergenerational Climate Scale

Imagotipo CRIEDO
Any de publicació: 2024
Autoria: Rodriguez-Gómez, D.; González-Ramírez, T., & Armengol-Asparó, C.
Editorial: Frontiers in Education, 9

L’envelliment de la plantilla i la convivència de diferents generacions en un mateix entorn laboral ha despertat l’interès de professionals i teòrics pel que fa al clima i les interaccions que es produeixen entre aquestes generacions. Tot i que hi ha diversos instruments que intenten mesurar el clima intergeneracional a les organitzacions, no hi ha estudis que demostrin l’eficàcia d’aquests instruments en el context universitari espanyol. En aquest article es presenta l’anàlisi de les propietats psicomètriques de la versió espanyola de la Workplace Intergenerational Climate Scale (WICS) ajustada al context específic de les institucions d’educació superior i administrada a una mostra de 1.116 professors universitaris. Després de fer les anàlisis, es va obtenir un instrument amb 16 ítems (4 menys que el qüestionari original), i podem afirmar que el qüestionari resultant és adequat per mesurar el clima intergeneracional entre el professorat universitari en els àmbits de la docència, la recerca i la gestió en el context universitari espanyol. No obstant això, una anàlisi més detallada i individual de cadascuna de les àrees (és a dir, ensenyament, recerca i gestió) probablement donaria models lleugerament diferents, però s’ajustaria millor.

Comparteix a les xarxes: