Factors influencing students’ peer feedback uptake: instructional design matters

El feedback entre iguals és una estratègia que permet als estudiants participar en el procés d’avaluació, fent-los més conscients de les activitats d’ensenyament i aprenentatge. No obstant això, diferents dissenys d’instrucció poden influir en l’aprenentatge de maneres diferents. El nostre article té com a objectiu identificar si els dissenys d’instrucció dels comentaris dels companys influeixen en les percepcions d’aprenentatge dels estudiants. Vam realitzar un estudi comparatiu en una facultat d’educació, fent un seguiment dels estudiants durant els seus primers dos anys d’un programa de formació del professorat. Els estudiants van participar en dues experiències consecutives de retroalimentació entre iguals utilitzant diferents dissenys instructius. Els resultats mostren que els estudiants perceben que les intervencions a llarg termini amb formació prèvia i processos de retroalimentació de doble bucle són més útils per al seu rendiment que una experiència a curt termini sense formació presencial i processos de retroalimentació d’un bucle únic. Ells perceben més beneficis quan proporcionen comentaris que quan els reben. Els professors haurien de tenir en compte aquestes variables a l’hora de dissenyar activitats de retroalimentació entre iguals per tal de maximitzar l’impacte en l’aprenentatge dels estudiants.

Comparteix a les xarxes: