Implicaciones de la Inspección Educativa en Cataluña en el Proceso de Autonomía de Centros

Catalunya és un referent en autonomia de centres a partir de l'aprovació de la Llei educativa (LEC) de 16 de juliol de 2009. El present estudi analitza els canvis en les funcions de la Inspecció educativa en la seva relació i implicació amb els centres i la direcció a partir de el desenvolupament de Decret d'autonomia de centres (2010). L'interès se centra en indagar en la Inspecció educativa com uns dels actors principals en aquest procés d'autonomia. La metodologia mixta, ha combinat aproximacions quantitatives i qualitatives i va considerar la regió com a cas d'estudi. L'estudi ha inclòs l'aplicació d'un qüestionari amb una mostra final de 88 inspectors / es, 12 entrevistes en profunditat i 2 grups de discussió de 5 inspectors / es i de 6 directors / es de centres educatius. L'estudi quantitatiu realitza una anàlisi descriptiva i el qualitatiu aprofundeix en algunes dades i busca processos interpretatius per part dels implicats en la temàtica. Els resultats revelen el paper de la Inspecció en el procés d'implementació de l'autonomia en els centres, i com a suport a les direccions escolars. L'estudi afirma que la Inspecció ha d'evolucionar cap a una realitat més pràctica i presencial, disminuint la burocràcia i definint i seleccionant les seves tasques i funcions.

Comparteix a les xarxes: