Percepcions de l’impacte i l’eficàcia de l’acció tutorial a quatre universitats públiques xilenes

Director de tesi: David Rodríguez Gómez
Data de defensa: 12/07/2022
Autor: Juan Carlos Huircalaf Díez

Aquesta investigació té la seva gènesi en l’observació i la participació de l’investigador en els àmbits personals, acadèmics i professionals dels/de les estudiants a la seva universitat d’origen, la Universitat de Tarapacá, així com en la motivació professional del mateix per contribuir al sistema educatiu xilè.

No obstant això, podem dir que l’orientació i l’acció tutorial ha de ser millorada i organitzada de manera que produeixi un impacte més adequat en la retenció dels estudiants i que tributi a millorar la qualitat de l’educació. Es pot destacar, a més, que l’orientació i l’acció tutorial realitzada pels diferents actors que hi participen —acadèmics i tutors parells de la universitat de Tarapacá, a més de l’investigador d’aquesta tesi— han estat fonamentals en el rendiment acadèmic i la motivació dins de les carreres estudiades.

Ara bé, sent tal la rellevància de les accions tutorials, hi ha poques investigacions sobre el procés que realitzen els estudiants en ingressar per primera vegada a la universitat, incloent les accions pròpies de la universitat per donar-los suport.

En aquest sentit, el propòsit de lestudi és analitzar la percepció de limpacte i eficàcia de les accions tutorials implementades en universitats públiques xilenes. La metodologia utilitzada consisteix en aplicar un qüestionari a una mostra de 541 participants de quatre universitats públiques xilenes. Els resultats mostren una percepció favorable respecte de la implementació de les accions tutorials a tots els participants de les diferents universitats. Conjuntament, es va trobar la presència de diferències significatives entre els alumnes participants respecte a la percepció de la implementació de les accions tutorials, en funció dels diferents processos dexecució desenvolupats a cada casa destudis. Aquests resultats evidencien la importància d’avaluar l’eficàcia dels processos d’acció tutorial i orientar noves modalitats d’implementació, que permetin un acompliment acadèmic millor dels estudiants en la seva trajectòria universitària.

Per a aquesta investigació es va realitzar un estudi mixt convergent paral·lel, amb l’aplicació d’un qüestionari el qual va ser validat per experts/es el qual presenta propietats psicomètriques adequades, claredat dels seus reactius i una apropiada consistència interna en cadascuna de les dimensions amb índexs de fiabilitat que oscil·len entre 0,785 i 0,907, un α de Cronbach -consistència interna- de 0,978 per a l’escala total, a la part qualitativa, es va realitzar una anàlisi documental, entrevistes en profunditat i focus group, que també es van sotmetre a un pilotatge les tècniques de recol·lecció de dades.

D’altra banda, el desenvolupament d’aquesta investigació ha permès constatar que les competències —per exemple, les habilitats toves (soft skills) o actitudinals— que han de desenvolupar els/les estudiants que egressen amb èxit i s’insereixen al món laboral, també requereixen una millora amb les aportacions oportunes que implica l’orientació i l’acció tutorial en aquest període de finalització del cicle de l’Educació Superior.

En conclusió, la importància d’aquest estudi rau que cobreix parcialment un buit en el coneixement, i ho fa incorporant la mirada de tres dels principals actors implicats en el procés de les accions tutorials: acadèmics, tutors i tutorats constituint una primera aproximació a nivell nacional i regional per analitzar la percepció de l’impacte i l’eficàcia de les accions tutorials, a més a més busca ser una aportació en el problema de l’abandonament, la deserció i el retard dels estudiants que ingressen a l’educació superior, ja sigui a nivell regional nacional com internacional.

Comparteix a les xarxes: