Percepció de prejudici ètnic cap a estudiants Aymaras de la Universitat de Tarapacá, Arica-Chile

Director de tesi: Diego Castro Ceacero i Joaquín Gairín Sallán
Data de defensa: 13/11/2017
Autor: David Rossi Henríquez Villarroel

Aquest estudi té com a objectiu identificar els nivells de prejudici manifest i subtil en estudiants Aymara i no Aymara de la Universitat de Tarapacá, Arica-Xile. La metodologia cerca conèixer empíricament el fenomen del prejudici a través de l’estudi de la mostra conformada per 593 estudiants. Per a l’anàlisi es va fer servir la versió en espanyol de les escales de mesurament sobre prejudici subtil i manifest, adaptat i validat per al context xilè, cap a membres d’altres grups racials (Cárdenas et al, 2007). Els resultats evidencien la presència d’un nivell més alt de prejudici manifest i menor de prejudici subtil tant a la mostra d’ètnia Aymara com no Aymara. Aquestes tendències psicològiques negatives afavoririen la probabilitat de reproduir implícitament els conflictes per mitjà de conductes excloents cap a les ètnies Aimares. D’acord amb això, és possible extrapolar que els nostres subjectes d’estudis tenen una percepció diferent davant del grup ètnic que alhora s’han caracteritzat per ser exclòs històricament.

Comparteix a les xarxes: