Les tecnologies digitals a la docència universitària. Barreres per a la seva integració

Director de tesi: Joaquín Gairín Sallán i David Rodríguez Gómez
Data de defensa: 22/05/2018
Autor: Cristina Mercader Juan

La recerca realitzada es focalitza en el professorat universitari i en els motius pels quals no utilitzen les tecnologies digitals de manera habitual com a eina d’ensenyament-aprenentatge a l’aula. La identificació de les barreres a aquesta integració és un aspecte clau a estudiar per aconseguir una integració global dels recursos tecnològics a les aules universitàries. Identificant-les i establint les relacions d’influència entre elles pot facilitar-ne l’eliminació posterior a través de la posada en marxa dels facilitadors adequats.

El propòsit de l’estudi consisteix a analitzar els motius de la manca d’integració de les TIC a la docència, explicar per què es produeixen i quins fenòmens expliquen la seva existència, per així identificar la manera d’abordar-les i pal·liar-les. De manera que els objectius generals que es persegueixen amb la investigació són: a) Delimitar un model explicatiu de les barreres del professorat universitari a la utilització de les TIC a la docència. b) Elaborar una proposta que facilitin la integració de les tecnologies a l’exercici del docent universitari, d’acord amb les barreres detectades.

A partir de l‟aplicació d‟una metodològica mixta seqüencial, es desenvolupa un estudi de casos múltiple a quatre universitats catalanes: Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Lleida, Universitat Internacional de Catalunya i la Universitat de VIC. Les tècniques emprades per a la recollida de dades han estat el qüestionari, entrevista i anàlisi documental.

Els resultats apunten que hi ha barreres específiques a la integració de tecnologies tant del tipus personal i professional (barreres internes) com de l’institucional i contextual (barreres externes). Les anàlisis mostren correlacions significatives entre algunes barreres així com entre alguns factors condicionants. Per tal de mostrar de manera gràfica les relacions del fenomen, s’elabora un model explicatiu de barreres a la integració de tecnologies. De les conclusions s’extreu que a la docència universitària segueix sense utilitzar-se les Tecnologies de la Informació i la Comunicació a causa de les barreres identificades. Amb el propòsit de millorar la integració de tecnologies, es proposa un pla per a la millora institucional. Aquest pla conté un qüestionari d‟autoavaluació per diagnosticar l‟ús de les TIC i els obstacles existents en una organització, una proposta pautada de com dur a terme el procés de canvi i un conjunt d‟accions a desenvolupar per al‟eliminació de les barreres detectades.

Comparteix a les xarxes: