L’activitat física amb cavalls com a mitjà terapèutic per millorar la capacitat funcional i la qualitat de vida de les persones de la Tercera Edat i de les afectades per la síndrome de Fibromiàlgia: El Mètode Centaure com a programa formatiu d’intervenció

Director de tesi: Joaquín Gairín Sallán, Isabel del Arco Bravo
Data de defensa: 18/06/2015
Autor: José Blázquez Miret

L’envelliment suposa una disminució de la capacitat funcional de les persones i, per tant, un deteriorament en la qualitat de vida. De la mateixa manera passa a les persones afectades per Fibromiàlgia, que per la seva simptomatologia presenten una realitat anàloga a les persones grans quant a funcionalitat. La pràctica d’exercici físic de manera continuada és una eina eficaç per pal·liar els efectes de la vellesa i la fibromiàlgia. En aquest estudi es planteja la realització d’un programa d’activitat física utilitzant el cavall com a mitjà d’implementació, el Mètode Centaure, per obtenir millores en la capacitat funcional, les quals repercutiran alhora en una millora de la qualitat de vida del pacient. Els objectius d’aquest treball són: Analitzar els canvis en relació amb la condició física funcional i psicològica, i en la millora de la qualitat de vida de les persones grans i de les afectades per la síndrome de fibromiàlgia sobre la base de l’aplicació del Mètode Centaure. Validar el programa de formació-intervenció Mètode Centaure en grups de població amb afectacions diferents. Mètodes: La capacitat funcional es va mesurar mitjançant una bateria de tests físics (6MWT, Sit and Reach modificat, Timed Get Up and Go, Up and Down Stairs, HandgripPurdue Pegboard), i psicològics (GDS, POMS, CUBRECAVIBDIFHAQ , STAI). Els participants, tant en persones grans com a Fibromiàlgia, van ser repartits aleatòriament en dos grups, un experimental que va fer el programa d’intervenció de 32 sessions Mètode Centaure, i un altre control que no va fer cap tipus d’activitat extra programada. Es van realitzar mesuraments pretest i postest. Resultats: Al grup de persones grans, a excepció de la dinamometria amb la mà esquerra, a tots els tests de valoració es van obtenir millores, destacant les obtingudes en l’àmbit de la condició psicològica. Per al grup d’intervenció de fibromiàlgia, en tots els àmbits, sense excepció, es van obtenir beneficis, destacant també els obtinguts en la condició psicològica. Conclusions: Es pot concloure, a la llum dels resultats obtinguts, que s’han aconseguit els objectius plantejats a l’estudi. Les millores aconseguides per als dos grups en tots els àmbits de valoració demostren l’eficàcia del mètode Centaure, el qual es desenvolupa sota les premisses de millora de la condició física, perceptiu-motriu i psicològica. Alhora ha quedat validat com a programa de formació intervenció tant en la gent gran com en el grup de fibromiàlgia, ja que condueix a una millora generalitzada des d’una situació de Preintervenció a una situació de Postintervenció. Aquesta millora indubtablement va vinculada al programa de formació intervenció mètode Centauro, perquè al grup control, on no s’aplica la intervenció, no hi ha millora general dels resultats en el temps. Cal assenyalar que la validació es dona pels mateixos resultats positius obtinguts i referenciats als corresponents apartats. Es parla, doncs, d’una validació experimental, per comprovació de la pràctica. Així mateix, i a la vista dels resultats, el mètode Centaure es mostra com una proposta útil també des d’una dimensió didàctica pedagògica, mentre es plantegen objectius, s’intervé amb activitats específiques, i s’avalua tot el procés i els resultats a través de diferents proves.

Comparteix a les xarxes: