La gestió de la seguretat integral als centres educatius: Facilitadors i obstaculitzadors.

Director de tesi: Joaquín Gairín Sallán
Data de defensa: 14/07/2015
Autor: Anna Díaz-Vicario

Els centres educatius han de ser espais segurs tant per a l’alumnat com per al personal docent i no docent. Cal gestionar adequadament la seguretat per evitar que es produeixin accidents i incidents, creant un entorn en què es promogui el benestar físic, emocional i social, individual i col·lectiu. L’Administració educativa, els directius, els professors i el personal d’administració i serveis, han de dur a terme accions i actuacions que promoguin i garanteixin la seguretat física, emocional i social durant l’horari escolar, implicant l’alumnat i les famílies en la gestió de la seguretat i la promoció de la cultura preventiva. Aquest estudi té com a finalitat indagar en la gestió de la seguretat integral dels centres educatius de Catalunya. Específicament, pretén conèixer com s’organitza i es gestiona totes les coses relatives a la seguretat en un centre educatiu, analitzant les pràctiques específiques que directius, professors i altre personal realitzen i coneixent també l’opinió que té la comunitat educativa. Dos són els objectius generals de l’estudi: (a) Comprendre el desenvolupament actual dels processos de gestió de la seguretat integral en centres educatius; (b) Analitzar els condicionants que faciliten i obstaculitzen els processos de gestió de la seguretat integral en centres educatius. Des d’una perspectiva eminentment qualitativa, s’ha realitzat un estudi de casos múltiple, amb una mostra de nou centres educatius (tres centres d’educació primària, tres d’educació secundària i tres de formació professional) de titularitat pública i privada de la província de Barcelona. S’ha garantit la triangulació d’instruments (anàlisi documental, entrevistes en profunditat individuals i col·lectives, grups de discussió i observació i notes de camp) i informants (directius, coordinadors de prevenció de riscos laborals, professorat i membres de la comunitat educativa, principalment, pares i mares implicats a l’AMPA dels centres analitzats). Tot i que els resultats de l’estudi no es poden generalitzar, proporcionen una imatge propera a la realitat de la gestió de la seguretat integral dels centres educatius catalans. Permeten, alhora, concloure amb la proposta d’un model de gestió de la seguretat integral a centres educatius.

Comparteix a les xarxes: