La direcció escolar i l’ètica organitzacional en els centres d’educació infantil i primària de Catalunya. Anàlisi de facilitadors i barreres

Director de tesi: Joaquín Gairín
Data de defensa: 26/10/2020
Autor: Sara Colorado Ramírez

La tesi treballa el desenvolupament ètic organitzacional en els centres d’educació infantil i primària de Catalunya. Es planteja la concreció i validació d’un model i instrument de desenvolupament ètic organitzacional per als centres d’educació infantil i primària des de l’actuació organitzativa i de la direcció escolar. L’ètica organitzacional en les institucions educatives es presenta com un dels seus reptes principals, si aquestes volen adaptar-se a una societat canviant, globalitzada, plural, relativista i cada vegada més sensibilitzada per temes socials com l’actual. A més de respectar i promoure la seva finalitat educativa i social, estan obligades a impulsar noves pràctiques i, entre elles, a garantir la pràctica col·lectiva, reflexiva i responsable de l’ètica organitzacional per part de tota la comunitat educativa. El present estudi té com a finalitat explorar l’ètica organitzacional en les escoles. Més concretament, estudiar els condicionants que pot facilitar o no a la direcció escolar, com a màxim responsable de la institució educativa, el desenvolupament de l’ètica organitzacional en l’escola. A més, l’objectiu general de la recerca és el d’analitzar els factors condicionants (barreres i facilitadors) de la direcció escolar per a la promoció de l’ètica organitzacional en els centres d’educació infantil i primària. La investigació s’ha desenvolupat a partir d’una metodologia mixta seqüencial Cual–>Cuan. El disseny metodològic s’ha caracteritzat pel desenvolupament de diferents fases (exploratòria, de definició i concreció, de contrastació, aplicació i conclusió) que han anat permetent obtenir resultats per a la consecució del resultat final: el Model d’estadis per al Desenvolupament Ètic Organitzacional en els centres d’educació infantil i primària, l’Instrument d’autoavaluació institucional CADEO i el seu Protocol d’aplicació.

Comparteix a les xarxes: