Barreres i facilitadors percebuts per estudiants que accedeixen a la universitat mitjançant vies no habituals

Director de tesi: Joaquín Gairín
Data de defensa: 21/12/2020
Autor: Cristina Pérez Maldonado

La present tesi doctoral té la finalitat d’aconseguir una major claredat en la identificació de les dificultats en l’accés a la universitat dels estudiants procedents de vies no habituals a les universitats públiques catalanes. Aquesta fita es desplega en dos objectius generals de recerca: a) analitzar les causes que porten els estudiants a accedir a la universitat a través de vies no habituals i b) analitzar les barreres i els facilitadors que perceben els estudiants que accedeixen a la universitat a través de vies no habituals. Per finalment, proposar un model que permeti reduir les barreres i potenciar els facilitadors identificats. L’enfocament de la investigació és de naturalesa mixta, entreteixint els enfocaments qualitatiu i quantitatiu mitjançant l’aplicació d’instruments de tots dos mètodes. Els casos d’estudi seleccionats són dues vies d’accés a la universitat considerades com no habituals: a) la via 4 per a estudiants amb un títol de CFGS i assimilats, i b) la via 9 per a estudiants procedents de les proves per a majors de 25 anys. Pel que fa a la mostra, està composta per estudiants de nou accés a universitats públiques de la província de Barcelona.

Comparteix a les xarxes: