Explanatory model of barriers to Integration of digital technologies in Higher Education Institutions

Les tecnologies digitals són recursos poderosos que no s'han integrat globalment en l'ensenyament de l'educació superior. Estudis anteriors han assenyalat diverses barreres que poden alentir aquesta integració. Aquest estudi, per tant, té com a objectiu elaborar un model explicatiu de les barreres per a la integració de la tecnologia digital en l'ensenyament universitari, inclosos els vincles entre ells i entre els factors socials i demogràfics que poden estar influint en ells. Mitjançant un enfocament de mètode mixt, es va desenvolupar un estudi de cas múltiple amb una mostra de 527 docents a Espanya. Els resultats mostren que existeixen set barreres principals per a la integració de la tecnologia: tecnofòbia, manca de temps, manca de planificació, manca d'incentius, manca d'avaluació, saturació de la feina i model d'acreditació universitària. El model ajudarà a les organitzacions i als mestres a identificar les barreres específiques i els seus vincles amb altres factors. D'aquesta manera, podran dur a terme millores pel que fa a la integració de les tecnologies digitals en l'educació superior.

Comparteix a les xarxes: