La influència del lideratge del director en la construcció d’una cultura organitzativa orientada a la innovació de les escoles

Director de tesi: Georgeta Ion
Data de defensa: 04/02/2021
Autor: Juan Carlos Riveras León

Aquesta tesi doctoral tracta d’analitzar la influència del lideratge del director en la generació d’una cultura escolar favorable a la innovació. Entenem el concepte d’innovació escolar com la introducció de canvis que reporten una millora en els processos i resultats en els diferents àmbits de les institucions educatives.  A partir d’aquesta definició es busca identificar l’estil de lideratge escolar que es relaciona amb la generació d’una organització promotora de la innovació, conèixer les pràctiques de lideratge directiu que faciliten i promouen la implicació dels docents amb la innovació i analitzar la comprensió del rol dels directors com agents de canvi.

L’estudi considera com temes centrals, entre d’altres, els següents: la importància del lideratge per a la millora escolar, els estils de lideratge, el lideratge per a la innovació escolar o la cultura favorable a la innovació.

El desenvolupament de la investigació es va dur a terme a la Regió de Magallanes, Xile, en escoles destacades a través del Sistema Nacional d’Avaluació d’Acompliment (SNED), entre els anys 2016 i 2020. És un estudi descriptiu i s’aborda a través d’un enfocament metodològic mixt quantitatiu-qualitatiu. En l’àmbit quantitatiu es va aplicar un qüestionari que va ser respost per 126 professors. L’instrument va considerar 34 preguntes tancades escala de Lickert, que va ser en el procés de construcció, validat per experts en investigació i mitjançant una aplicació d’estudi pilot, on es va determinar la seva fiabilitat mitjançant alfa de Cronbach (0,837). En l’enfocament qualitatiu es va aplicar una entrevista semi-estructurada, validada per un grup d’experts. Aquesta es va aplicar a 6 directors i 13 professors de les escoles objecte d’estudi.

Els resultats permeten afirmar que: es confirma amb claredat que l’acció directiva és fonamental en la generació d’una organització innovadora; la influència que exerceix el director, per afavorir la implicació dels professors amb la innovació, es basa fonamentalment en accions que tenen a veure amb aspectes afectius-emocionals; els resultats no permeten dilucidar l’estil de lideratge que contribueix a generar una cultura favorable a la innovació, però sí que és possible identificar els estils de lideratge que es relacionen amb la innovació; i els docents atorguen una gran rellevància als directors per generar i consolidar processos d’innovació.

Així mateix, les persones que han participat en l’estudi consideren que els directors generen altes expectatives en relació a: que siguin exemple de compromís, que comptin amb les capacitats de gestionar els processos de canvi, que estableixin reptes, incentivin la creativitat, la reflexió i transmetin l’entusiasme per formes més efectives de fer les coses.

Comparteix a les xarxes: