La gestió i transferència de coneixement en la formació dual a Colòmbia: els planters d’investigació com a instrument de millora

Director de tesi: Joaquín Gairín Sallán
Data de defensa: 22/11/2019
Autor: Adela Margarita Vélez Rolón

La formació professional sorgeix en el món com una resposta a les necessitats sentides de formació per al sector productiu, sent el major referent d’èxit el model de formació professional d’Alemanya. Colómbia assumeix el repte per a la implementació d’aquest tipus de formació en el pregrau a partir de l’any 2001, en un treball conjunt entre les cambres de comerç de diferents ciutats i el govern alemany. Sent una aposta per millorar la productivitat i competitivitat de les empreses i d’aquesta manera tancar les bretxes en formació entre l’acadèmia i l’empresa. L’experiència recollida durant aquests anys, presenta grans desafiaments entorn a l’enteniment dels factors que han condicionat la seva implementació, així mateix en la inserció d’aquests coneixements, producte d’aquesta relació en la millora de les organitzacions, de manera que generi valor diferencial per als que participen del procés. En aquest sentit el present estudi pretén, d’una banda, analitzar els processos de Gestió i transferència de coneixement en les institucions d’educació superior de formació dual colombianes i d’altra banda generar i validar una proposta pràctica que potencialice la relació acadèmia i empresa en contextos aplicats, a partir del desenvolupament de planters d’investigació, el que permetrà al finalitzar analitzar els processos de gestió del coneixement en la formació professional potenciats pels planters d’investigació. La metodologia utilitzada respon a l’enfocament mixt de la investigació, en primera instància es va realitzar una fase qualitativa a partir d’estudi de cas, tenint com univers d’investigació les quatre institucions d’educació superior que imparteixen la formació professional en pregrau a Colómbia, a partir de la realització de grups focals amb estudiants, anàlisi de documents de cada institució i entrevistes a profunditat amb docents, coordinadors de pràctica, empresaris i prenedors de decisions en el model, posteriorment es va realitzar la triangulació dels resultats, aixó va permetre trobar els elements que caracteritzen i dinamitzen els processos de gestió i transferència de coneixement, en la formació professional, així mateix les barreres, oportunitats i facilitadors en la implantació a Colómbia, a partir d’un procés de codificació i categorització de la informació recol·lectada. Posteriorment a partir del disseny i validació d’un model conceptual de planters d’investigació basat en el desenvolupament de comunitats de pràctica, es van analitzar les variables que més influeixen en la generació i transferència de coneixement aplicat en la relació acadèmia i empresa, per mitjà de la aplicació d’un qüestionari auto gestionat amb participants en els planters d’investigació i estudiants no participants. Els resultats evidencien les dinàmiques de gestió i transferència de coneixement en la formació professional a Colómbia i permeten mostrar un model de gestió del coneixement aplicat que genera valor per a les parts involucrades, en termes de coneixement acadèmic i d’innovacions per al sector empresarial.

Comparteix a les xarxes: