Elementos para el análisis en la interacción del aprendizaje entre los agentes intervinientes en el Prácticum de Fisioterapia

El Pràcticum constitueix un element essencial en el procés de formació dels nostres estudiants que tenen la necessitat de vincular la teoria i la pràctica. Tant les activitats externes com internes han de ser equilibrades en l'ensenyament i són considerades com a factors essencials de l'aprenentatge actiu en el procés de formació. Durant la fase presencial de pràctiques, l'alumne haurà de ser capaç d'actuar professionalment identificant i resolent qualsevol tipus de problema a la banda del seu tutor de pràctiques, usant el coneixement adquirit i l'argumentació realitzada a l'aula universitària. En aquest article presentem una primera fase l'objectiu és esbrinar els elements per a l'anàlisi de les interaccions d'aprenentatge entre els agents que intervenen en les assignatures de Pràcticum I, II i Pràcticum V, VI. S'ha optat per una metodologia qualitativa de disseny etnogràfic. Es durà a terme un focus group compost per persones expertes de el camp teòric i pràctic que opinaran i debatran sobre els elements que hi intervenen. Els elements per a l'anàlisi de les interaccions en l'aprenentatge entre els agents que intervenen en el Pràcticum I, II i Pràcticum V, VI s'agrupen entorn a les categories següents: organització, coordinació, relacions entre els agents que intervenen, funcions, èxits de l'aprenentatge i avaluació.

Comparteix a les xarxes: