El desarrollo del modelo flipped classroom en la universidad: impacto de su implementación desde la voz del estudiantado.

El progrés del món digital ha generat un canvi radical en la manera d'accedir i transmetre el Coneixement. L'aprenentatge ha deixat de ser una activitat interna i individual per passar a ser una activitat col·lectiva i en xarxa. Aquest article descriu els resultats d'un estudi quantitatiu que Va tenir com a Objectiu analitzar les Percepcions i valoracions d'estudiants de la Universitat de Lleida en relacions amb la implementació de el model Flipper classroom. S'aplica un qüestionari dissenyat ad hoc. Les dades es van recollir de manera longitudinal durante dos cursos acadèmics, 2015-2016 i 2016 a 2017. La Mostra de l'estudi VA SER de 259 participants. Els resultats muesta que millor l'experiència d'aprenentatge i super efectivitat, siéndo els resultats més positius en els estudiants de més edat. D'entre les conclusions Destaquem que aquest model genera una major motivació entre els estudiants, però a el Mateix temps majors Nivells de coresponsabilitat i compromís en estudiantat i professorat.

Comparteix a les xarxes: