Barreres i facilitadors percebuts per estudiants que accedeixen a la universitat mitjançant vies no habituals

Imagotipo CRIEDO
Any: 2020

L'Educació Superior ha evolucionat al llarg de les darreres dècades, experimentant una ampliació en la participació a nivell internacional en els països desenvolupats. Actualment, la universitat s'allunya de ser un privilegi per a certs grups de la societat, permetent l'accés d'estudiants procedents d'orígens socials diferents i casuístiques diverses. En aquesta línia, la Comissió Europea emfatitza la necessitat de garantir l'educació com a bé comú i de responsabilitat pública (European Commission / EACEA / Eurydice, 2015), més endavant incorporant el terme de dimensió social com a element primordial per aconseguir la justícia social i la equitat en l'accés a l'Educació Superior.

Tot i el fenomen d'expansió educativa en Educació Superior i els esforços realitzats pels governs mitjançant la implementació de polítiques orientades a la inclusió, encara s'identifiquen barreres que dificulten un ingrés a la universitat equitatiu. L'accés a la universitat suposa un repte especialment per a aquells estudiants procedents de famílies amb un nivell sociocultural i educatiu baix. Alhora, aquests estudiants solen estar infrarepresentats a la via d'accés habitual a la universitat, la via acadèmica.

La present tesi doctoral té la finalitat d'aconseguir una major claredat en la identificació de les dificultats en l'accés a la universitat dels estudiants procedents de vies no habituals a les universitats públiques catalanes. Aquesta fita es desplega en dos objectius generals de recerca: a) analitzar les causes que porten els estudiants a accedir a la universitat a través de vies no habituals i b) analitzar les barreres i els facilitadors que perceben els estudiants que accedeixen a la universitat a través de vies no habituals. Per finalment, proposar un model que permeti reduir les barreres i potenciar els facilitadors identificats.

L'enfocament de la investigació és de naturalesa mixta, entreteixint els enfocaments qualitatiu i quantitatiu mitjançant l'aplicació d'instruments de tots dos mètodes. Els casos d'estudi seleccionats són dues vies d'accés a la universitat considerades com no habituals: a) la via 4 per a estudiants amb un títol de CFGS i assimilats, i b) la via 9 per a estudiants procedents de les proves per a majors de 25 anys. Pel que fa a la mostra, està composta per estudiants de nou accés a universitats públiques presencials de la província de Barcelona.

Comparteix a les xarxes: