Autoavaluació de programes d’educación universitària virtual

Imagotipo CRIEDO
Any: 2016

Per millorar la qualitat dels programes d'educació virtual, les persones responsables de la seva execució necessiten, a més del punt de vista que els ofereixen les avaluacions externes realitzades pels professionals externs o aliens a la universitat, disposar d'una visió pròpia sobre l'estat del programa, les seves fortaleses, febleses i oportunitats de millora. Aquest enfocament fa possible l'autoavaluació que és el primer pas en el procés de millora contínua.

L'objectiu de la present recerca està orientat al disseny d'un model aplicatiu per a l'autoavaluació d'aquests programes que integri l'avaluació de la qualitat de propi programa virtual i l'avaluació contínua del mateix. D'aquesta manera, s'espera que el model es converteixi en una eina útil per avaluar i millorar tots els elements que constitueixen un programa virtual i cadascuna de les tres fases per les quals el programa passa durant la seva existència; és a dir, la fase inicial, la fase de desenvolupament i la fase final. El punt de partida del disseny del model va ser l'anàlisi bibliogràfica-documental sobre els elements de programa d'educació universitària impartit sota la modalitat virtual i indicacions sobre el mètode d'avaluació d'aquest, així com l'estudi documental sobre els estàndards, models i eines desenvolupats per avaluar la qualitat d'educació virtual que actuen a manera d'aliats per a l'autoavaluació del programa esmentat anteriorment. A partir dels resultats d'aquesta anàlisi es va construir el Model d'Autoavaluació de Programes d'Educació Universitària Virtual compost de dues variables, catorze dimensions i cent onze indicadors.

Per facilitar l'aplicació i precisar la utilitat dels indicadors proposats es va elaborar una fitxa descriptiva per a cadascun dels indicadors que conté elements indicats per la norma UNEIX 66175. Abans de construir el model definitiu, es van elaborar dos esborranys del mateix que es van sotmetre al procés de validació per 23 experts internacionals a l'educació virtual, aplicació pilot en l'autoavaluació de quatre programes virtuals oferts per la Universitat Oberta i a Distància de Mèxic i dos grups de discussió, un entre els professionals del Sistema d'Universitat Virtual de la Universitat de Guadalajara (Mèxic) i l'altre entre cinc usuaris (estudiants) de l'educació universitària virtual.

L'aplicació pilot del model dissenyat en l'autoavaluació de quatre programes d'educació universitària virtual va permetre comprovar el seu gran potencial a l'hora d'avaluar la qualitat d'aquests programes mitjançant la detecció dels seus punts forts i febles i l'obtenció de dades rellevants que serveixen de base per elaborar un pla d'acció de la seva millora. Va permetre, al seu torn, proposar diferents propostes per facilitar la implementació del model en la realitat universitària. Entre aquestes propostes es troben, estratègies per implementar i seguir el model, estratègies per superar les resistències a la implementació del model, un protocol en línia d'autoavaluació de programes d'educació universitària virtual, un qüestionari d'opinió dels estudiants sobre el programa virtual en la fase del seu desenvolupament i la proposta de la conferència magistral sobre el Model d'Autoavaluació de Programes d'Educació Universitària Virtual proposat.

Comparteix a les xarxes: