Implementació dels convenis d’exercici a les universitats xilenes i el seu impacte en els resultats acadèmics i en la gestió institucional

Director de tesi: Joaquín Gairín Sallán i Carme Armengol Asparó
Data de defensa: 16/01/2019
Autor: Carmen Aurora Araneda Guirriman

La present investigació doctoral s’emmarca en l’àmbit de l’educació superior, particularment, en el finançament per acompliment de les universitats xilenes i l’impacte que aquest mecanisme té sobre els resultats acadèmics i la gestió institucional d’aquestes institucions d’educació superior. La implementació del finançament per acompliment en les universitats té per propòsit que les universitats assoleixin resultats notables, el que comporta a un rendiment extraordinari en l’àmbit acadèmic i de gestió. Amb aquesta finalitat es treballa amb tres universitats xilenes que van participar de l’experiència pilot del mecanisme de finançament per acompliment desenvolupat pel Ministeri d’Educació de Xile, amb el suport del Banc Mundial el qual es denomina Conveni de Acompliment. L’aproximació metodològica utilitzada és de naturalesa mixta, ja que a la primera fase exploratòria de la recerca l’aproximació metodològica usada va ser qualitativa, amb el Mètode de la Teoria Fonamentada seguint per aquest fi els plantejaments de Strauss i Corbin (2002) per a la selecció de els casos, la realització de les entrevistes i el processament i anàlisi. Posteriorment la segona fase de la investigació és de naturalesa quantitativa, amb l’aplicació d’un qüestionari amb preguntes tipus Likert, i es treballa amb 2 universitats per tal de corroborar i complementar els resultats identificats en l’etapa qualitativa. Les dues perspectives metodologies es complementen d’acord amb l’enfocament mixt seqüencial assenyalat per Creswell (2009). En tots dos casos la mostra va estar composta pels membres de les comunitats acadèmiques de les universitats. Els resultats mostren que la implementació de convenis d’acompliment en la universitat va aconseguir respondre a la política pública de finançament que buscava assolir un millorament institucional significatiu. En aquest sentit, els líders de les universitats van aconseguir orientar la gestió institucional cap a la consecució de les metes definides en conjunt amb el Ministeri d’Educació. Per aconseguir aquests resultats notables en les universitats va ser clau el procés de negociació, entre el Ministeri d’Educació i la universitat, que es va efectuar per acordar els compromisos a assolir amb el conveni, juntament amb l’acompanyament del Negociador en les etapes inicials del conveni de acompliment, ja que posseïa un alt perfil acadèmic, i que per tant, podia ser el nexe entre el Ministeri d’Educació i la universitat, atorgant una mirada acadèmica als processos propis de la implementació dels convenis d’acompliment. Finalment, dins de les bones pràctiques identificades en aquesta recerca, destaca la importància que té per a la reeixida implementació dels mecanismes de finançament, que aquests estiguin en línia amb el pla de desenvolupament estratègic de la institució, i que s’avaluï l’impacte de les iniciatives desenvolupades amb el finançament del conveni, a fi que aquelles de major impacte siguin institucionalitzades un cop finalitzats els recursos aportats pel Ministeri d’Educació.

Comparteix a les xarxes: