Col·laboració docent i ús de les TIC als centres educatius d’Uruguai. Estudi de casos múltiples en el context del Pla Ceibal

Director de tesi: David Rodríguez Gómez i Julio Meneses
Data de defensa: 09/10/2018
Autor: Mariela Esther Questa Torterolo

L’estudi s’ha realitzat en el departament de Colònia, a Uruguai, per explorar les formes de col·laboració entre docents a nivell professional i l’ús de les tecnologies per al treball col·laboratiu en el context del model 1:1 d’inclusió de les TIC. La rellevància d’aquestes temàtiques i l’escassetat d’investigacions sobre aquest tema, tant a nivell internacional com nacional, han permès enfocar aquesta investigació sobre els següents objectius: i) analitzar les formes de treball col·laboratiu docent que es manifesten entre mestres de primària i professors de secundària, en centres educatius públics; ii) identificar i analitzar els processos de col·laboració docent, dins i fora del centre, amb o sense ús de les TIC; iii) comparar les pràctiques col·laboratives intra-centre i inter-centres del professorat; i iv) analitzar les pràctiques utilitzades per a la reflexió col·lectiva, i el registre i organització del coneixement pedagògic desenvolupat amb base en la col·laboració docent.

La revisió de literatura ha fet possible refinar conceptes, revisar models i comprendre l’estat de l’art sobre la col·laboració docent amb ús de les TIC. El treball de camp s’ha desenvolupat mitjançant el disseny d’un estudi de casos múltiples en el que van participar quatre centres públics de primària i quatre de secundària, inclosos en el Pla Ceibal.

S’han utilitzat instruments de recol·lecció de dades qualitatives per recaptar l’opinió de docents i directors dels centres estudiats. En cada cas s’ha dut a terme un grup de discussió entre docents. Així mateix, s’han aplicat entrevistes en profunditat al director i a dos docents, un identificat pels seus col·legues com a exemple de professional col·laborador i un altre, com a individualista. L’opinió de docents amb diferents estils de treball ha permès comprendre com es produeix aquest fenomen, així com les seves barreres i facilitadors.

Els resultats han assenyalat tres aspectes rellevants: la confusió existent sobre el que implica la col·laboració a nivell dels docents i directors, l’escassetat d’experiències de col·laboració significativa sostinguda i orientada al desenvolupament organitzacional, i les manques en l’ús de tecnologies per promoure el treball col·laboratiu. Així mateix, s’han aportat línies per repensar l’organització dels centres participants i dels subsistemes que han estat estudiats. Els resultats d’aquesta investigació poden beneficiar a l’educació del país i contribuir a la reflexió per promoure canvis a les polítiques educatives en relació amb la col·laboració del professorat amb ús o sense de la tecnologia.

Comparteix a les xarxes: