La gestió de la seguretat integral en centres educatius públics: El rol dels directius

Imagotipo CRIEDO
Any: 2010

La present investigació pretén indagar en el camp de la gestió de la seguretat integral, així com en el de la prevenció en els centres educatius de titularitat pública, més concretament, reflexionar sobre les funciones que desenvolupa el directiu per garantir ambients segurs i saludables. L’estudi es realitza des d’una perspectiva eminentment qualitativa. La mostra participant va estar conformada per 9 experts i 14 centres educatius de diverses etapes educatives, fet que va permetre comptar amb la participació de 14 directius (7 directors i 7 coordinadors de prevenció de riscos laborals) i 12 professors. Per a la recollida de dades es van realitzar entrevistes semiestructurades individuals i es va celebrar un grup de discussió.

La recerca realitzada ha posat en evidencia que la gestió de la seguretat i la prevenció en centres educatius és un camp novedós i que en els centres encara no s’ha introduït la concepció de la gestió integral de la seguretat, ja que la cultura preventiva encara no forma part de la cultura dels centres. Parlar de la gestió de la seguretat integral en centres educatius encara és prematur, fet que fa necessari seguir aprofundint en el tema a través de nous estudis i investigacions.

Les funcions relacionades amb l’àmbit de la gestió de la seguretat són assumides per agents diferents, segons la realitat organitzativa i de funcionament de cada centre. En la majoria de casos, el coordinador de prevenció de riscos laborals, figura creada pel Departament d’Educació per atendre la prevenció de riscos laborals en els centres educatius, és el que concentra més tasques dirigides a garantir la seguretat dels usuaris dels centres educatius, tot i que la responsabilitat en l’assegurament d’ambients segurs i saludables és dels directius.

La presentació de la investigació es realitza en vuit capítols agrupats en quatre blocs diferenciats, als quals cal unir la bibliografia referenciada i els annexos en paper i en CD. En el primer bloc es realitza el plantejament del problema de recerca, justificant les raons per les quals es decideix iniciar la mateixa. En el segon bloc es presenta el marc teòric, subdividit en tres capítols que permeten centrar l’objecte d’estudi i que serveixen de punt de partida a la investigació. En aquest sentit es realitza una clarificació terminològica al voltant del concepte de la seguretat integral en centres educatius i es destaquen aspectes bàsics per a la gestió de la prevenció, des d’un punt de vista genèric i específic en els centres educatius, tot recollint els aspectes legislats pel Departament d’Educació de Catalunya. També s’analitzen les funcions i tasques dels directius definides per la legislació educativa des del punt de vista de la seguretat i el paper que tenen els mateixos com a promotors de la seguretat i la salut en els centres educatius.

Seguidament, en el tercer bloc, es presenta el disseny i desenvolupament de l’estudi de camp en tres capítols. El primer recull els objectius, la metodologia i la definició de la població i la mostra de l’estudi, mentre que el segon presenta aspectes referents al desenvolupament de la investigació: instrumentalització, treball de camp i procés seguit pel tractament de dades. En el tercer capítol es presenten els resultats de la recerca, fruït de l’anàlisi de les entrevistes i del grup de discussió.

Finalment, es presenta el bloc quatre, que recull les conclusions de la recerca en funció dels objectius específics. També s’exposa una breu discussió i valoració dels resultats obtinguts i es realitzen propostes per al desenvolupament de futures investigacions.

Comparteix a les xarxes: