La formación de directores y directoras escolares y la Inspección Educativa

A partir d'una revisió de les funcions més característiques associades a l'exercici de la funció inspectora, pròpies d'un model professional democràtic, es destaca la importància que atribuïm a les que tenen més incidència en el desenvolupament professional del col·lectiu de directors i directores escolars: la formació i l'assessoria. Ateses les investigacions de tesis doctorals sobre la Inspecció a Espanya entre els anys 2008 a 2019 i les que es constaten mitjançant una revisió de la literatura en el mateix període, es posa en evidència que el nostre tema objecte d'estudi apareix de manera encara feble com a focus central d'anàlisi o bé mereix una consideració tangencial i anecdòtica. En aquest article pretenem oferir un panorama de reflexions i propostes d'acció d'ordre pràctic orientades cap a la millora en l'acompliment d'aquestes funcions per part del col·lectiu inspector.

Comparteix a les xarxes: