Factors explicatius de la deserció acadèmica en l’educació superior tècnic professional. Un estudi multicas en institucions xilenes.

Imagotipo CRIEDO
Any: 2021

L'Educació Tècnica Professional és considerada actualment prioritària i un dels grans reptes per a l'educació xilena, ja que es concep com una àrea estratègica per al desenvolupament de país. El gran creixement que ha experimentat la matrícula en l'Educació Superior en el seu conjunt, lamentablement ha vingut acompanyada de preocupants taxes d’abandonament, situació que es torna encara més complexa en un context de dèficit de tècnics professionals i on, a més, la investigació és escassa. En aquest marc, aquesta investigació ha tingut com a objectiu analitzar els factors que expliquen la deserció acadèmica en l'Educació Superior Tècnic Professional xilena, en un estudi de casos múltiples on han participat quatre institucions d'educació superior xilenes que imparteixen carreres de nivell tècnic professional, seleccionant com a informants clau a directius, docents i estudiants. Aquesta investigació es va dur a terme seguint una metodologia mixta, utilitzant entre les tècniques de recollida de dades, entrevistes individuals, reunions de grup i un qüestionari. Els resultats de l'estudi permeten confirmar la multi causalitat del fenomen de l'abandonament, convergint factors individuals, socials, acadèmics i institucionals, destacant l'alta incidència dels factors individuals en l'explicació de l'abandonament i el context sociocultural com a condicionants del posterior desenvolupament de l'estudiant. Així mateix, es visualitza un perfil particular d'estudiants que opten per aquest tipus de formació, caracteritzat per la necessitat de compatibilitzar els seus diferents rols (estudiant, treballador, pare o mare), situació que comporta l'imperatiu dels centres d'implementar i ajustar les seves estratègies de suport considerant les necessitats del conjunt d’estudiants.

Comparteix a les xarxes: