Els factors que incideixen en la deserció de la pràctica professional als estudiants de Liceus Tècnics Professionals a Xile

Imagotipo CRIEDO
Any: 2022

La tesi doctoral va tenir com a objectiu central conèixer els factors de deserció de la pràctica professional en els estudiants que cursen l'Ensenyament Mitjà Tècnic Professional (EMTP), específicament en dos establiments de la Regió Metropolitana i un a la Regió de l'Araucania, és per això per la qual cosa per fer aquest estudi es va utilitzar, valgui la redundància, l'estudi de cas.

L'interès de realitzar aquesta investigació es va donar ja que al voltant del 40% dels estudiants que cursen l'EMTP deserta de la pràctica professional, fet que fa que aquests estudiants no finalitzin el seu procés per adquirir el títol de tècnic a nivell mitjà. Cal destacar que a Xile el capital humà en aquesta àrea ha anat a baixa, ja que els estudiants opten per l'educació superior.

La tesi va ser realitzada sota el mètode qualitatiu, com es va dir anteriorment utilitzant l'estudi de cas, per la qual cosa la mostra va estar donada per tres liceus, dos a la Regió Metropolitana, un a la comuna de Recoleta i un altre a la comuna de La Cisterna , i el tercer establiment ubicat a la Regió de l'Araucania es troba emplaçat a la comuna de Carahue, abastant un total de 222 estudiants pertanyents a les especialitats de Mecànica Industrial, Electricitat, Assistent en Geologia, Mecànica Automotriu, Administració i Comptabilitat. Així com també, els professors tutors i els caps d'especialitat de cada establiment estudiat.

Els resultats obtinguts van ser que els factors que porten a la deserció de la pràctica professional dels estudiants de l'EMTP poden ser interns i externs. Referent als interns són el nivell socioeconòmic dels estudiants, ja que els estudiants que ingressen a l'EMTP pertanyen majoritàriament a llars vulnerables. Un altre dels factors interns és la manca d'interès dels estudiants per ingressar en aquest tipus d'educació, així com la manca duna meta per al futur. Així com també es presenta el factor de drogoaddicció als estudiants i actes il·lícits d'aquests per trobar diners per comprar estupefaents.

Referent als factors externs es troben una relació distant entre l'estudiant aprenent i el mentor de l'empresa on es troba realitzant la pràctica professional, la manca de temps del tutor per acompanyar i supervisar l'estudiant aprenent, per poder ajudar-lo en les seves necessitats empresa.

Algunes de les conclusions en relació amb els resultats i donant resposta als objectius de la recerca és perquè els estudiants deserten de la pràctica professional perquè no va ser una motivació des del principi ingresar a l'EMTP, sinó una elecció familiar. El consum de substàncies il·lícites de manera personal, com a familiar, fa que els estudiants perdin la seva oportunitat d'ingressar a una empresa. I finalment la nul·la relació entre els tutors dels liceus amb els mentors de les empreses on els estudiants realitzen sobre pràctiques professionals.

Comparteix a les xarxes: