Els aspectes que influeixen en el rol de l’alumnat mediador de la ESO a Catalunya

Imagotipo CRIEDO
Any: 2022

La convivència als centres educatius és un tema actual que preocupa a tota la comunitat educativa, pels efectes que té en les relaciones socials, en el desenvolupament de la personalitat dels i les estudiants, el clima del centre i, inclús, en els resultats acadèmics.

Existeixen diferents metodologies per promoure una convivència pacífica (visió preventiva) i la gestió dialogada i pacífica dels conflictes (visió reactiva). L’estudio es centra en la mediació entre iguals com a metodologia de gestió de conflictes, en la que l’alumnat intervé de forma directa en la gestió dels conflictes, actuant com a persona mediadora.

La mediació es caracteritza per la participació d’un tercer extern neutral que actua com a facilitador de la comunicació, essent indispensable la implicació de les parts en el procés i l’acord final. A més a més, per les seves característiques, promou el desenvolupament de les competències curriculars amb les que està estretament relacionada.

L’estudi pretén indagar en les vivències de l’alumnat mediador, com es sent, quines habilitats tenen i què necessiten per desenvolupar la pràctica mediadora. A trets generals, s’analitza com es porta a terme la mediació entre iguals als centres d’educació secundària de Catalunya. Es plantegen dos objectius generales que s’operativitzen en 7 objectius específics: A) Analitzar els aspectes que influeixen en el rol de l’alumnat mediador en la ESO i; B) Elaborar orientacions per millorar el funcionament del servei de mediació escolar.

Sota un paradigma interpretatiu amb caràcter descriptiu i correlacional, es pretén comprendre la realitat i interpretar-la per, posteriorment, plantejar orientacions i propostes de millora. S’utilitza una metodologia mixta en la que es combina la part quantitativa (té més pes perquè permet contrastar la informació obtinguda d’una mostra gran) i una part qualitativa (permet aprofundir i aclarir els aspectes analitzats).

Els instruments utilitzats són: l’anàlisi documental, el qüestionari i la entrevista grupal. L’anàlisi documental s’utilitza per al disseny dels instruments de recollida d’informació. S’utilitzen dos qüestionaris (un adreçat a l’alumnat mediador i, l’altre s’adreça a la coordinació de mediació) i una entrevista grupal amb alumnat mediador.

L’estudi es basa en les percepcions, les experiències i las vivències dels agents protagonistes. La mostra de l’estudi està formada per 643 subjectes (456 estudiants al qüestionari, 110 coordinadors/es de mediació al qüestionari i 77 estudiants a les entrevistes), representant a 201 centres educatius de Catalunya.

La recollida d’informació, l’anàlisi de la informació i la presentació dels resultats es presenten en base a les 4 categories que s’estableixen a l’estudi: elecció, formació, implementació i propostes de millora.

Els resultats de l’estudi analitzen les variables que influeixen en les tasques mediadores que porta a terme l’alumnat, incloent aspectes organitzatius, la formació, la selecció de l’alumnat, el seu perfil i la difusió del servei, entre altres. A més a més, els resultats permeten concloure els aspectes a desenvolupar als centres educatius per facilitar aquesta tasca i potenciar la mediació.

Els productes principals de l’estudi són: conèixer la visió i les necessitats de l’alumnat mediador, els aspectes essencials de la formació de l’alumnat, el disseny d’un qüestionari vàlid i fiable que permet analitzar els aspectes que influeixen en la identificació amb el rol de mediador (adaptat per al seu ús als centres educatius) i, les orientacions per facilitar la tasca de l’alumnat mediador i millorar el funcionament del SME.

Comparteix a les xarxes: