Aprenentatge informal en docència del professorat universitari novell

Imagotipo CRIEDO
Any: 2021

La docència és una de les funcions que desenvolupa el professorat universitari, però la formació reglada que reben entorn aquesta és escassa. A més, el professorat novell, que es troba en l'etapa inicial del seu desenvolupament professional, es caracteritza per l'inici de la construcció de la seva identitat docent, el contrast de les seves expectatives amb la realitat i les inseguretats vers la docència. Aquestes circumstàncies comporten la necessitat d'explorar l'aprenentatge informal en docència del professorat universitari novell a les universitats de l'àrea metropolitana de Barcelona. La recerca contempla dos objectius generals. El primer d'ells és analitzar l'aprenentatge informal del professorat universitari novell en docència, tot comprenent els motius pels quals es realitza aquest aprenentatge, les competències docents que s'han adquirit a través d'aquest, les vies d'aprenentatge informal utilitzades i la influència dels elements organitzacionals en aquest fenomen. El segon objectiu general té el propòsit de dissenyar un model per impulsar l'aprenentatge informal en docència en el si de les organitzacions universitàries que inclogui uns principis d'intervenció, unes propostes institucionals i unes estratègies d'acció. La metodologia de la recerca es basa en un disseny mixt, combinant tècniques de recollida de dades quantitatives i qualitatives. En primer lloc, s'ha aplicat un qüestionari a professorat universitari novell de les universitats públiques i privades de l'àrea metropolitana de Barcelona. Seguidament, s'han realitzat entrevistes a docents novells que han permès aprofundir qualitativament en les dades quantitatives obtingudes prèviament. A partir d'aquests resultats, s'ha elaborat un model de foment de l'aprenentatge que ha estat validat posteriorment per caps de Departaments universitaris i persones expertes en la temàtica mitjançant grups de discussió. Els resultats possibiliten la comprensió del fenomen de l'aprenentatge informal en docència del professorat novell a les universitats participants, tenint en compte les diferents variables que hi intervenen. A més, també s'aporta un model de foment de l'aprenentatge, que pot servir d'orientació a les universitats a l'hora de promoure el desenvolupament de competències docents del professorat novell.

Comparteix a les xarxes: