L’activitat física amb cavalls com a mitjà terapèutic per millorar la capacitat funcional i la qualitat de vida de les persones de la Tercera Edat i de les afectades per la síndrome de Fibromiàlgia: Mètode Centaure com a programa formatiu d’intervenció

Imagotipo CRIEDO
Any: 2015
L'envelliment suposa una disminució de la capacitat funcional de les persones i per tant un deteriorament en la seva qualitat de vida. De la mateixa manera passa a les persones afectades per Fibromiàlgia, que per la seva simptomatologia presenten una realitat anàloga a la gent gran pel que fa a funcionalitat es refereix. La pràctica d'exercici físic de manera continuada és una eina eficaç per pal·liar els efectes de la vellesa i de la fibromiàlgia. En aquest estudi es planteja la realització d'un programa d'activitat física utilitzant el cavall com a mitjà d'implementació, el Mètode Centaure, per així obtenir millores en la capacitat funcional, les quals repercutiran al seu torn en una millora de la qualitat de vida del pacient . Els objectius d'aquest treball són: Analitzar els canvis en relació a la condició física funcional i psicològica, i en la millora de la qualitat de vida de les persones de la tercera edat i de les afectades per la síndrome de fibromiàlgia sobre la base de l'aplicació del Mètode Centaure. Validar el programa de formació-intervenció Mètode Centaure en grups de població amb afectacions diferents. Mètodes: La capacitat funcional es va mesurar mitjançant una bateria de test físics (6MWT, Sit and Reach modificat, Timed Get Up and Go, Up and Down Stairs, Handgrip, Purdue Pegboard), i psicològics (GDS, POMS, CUBRECAVI, BDI, FHAQ , STAI). Els participants, tant en persones majors com en Fibromiàlgia, van ser repartits aleatòriament en dos grups, un experimental que va realitzar el programa d'intervenció de 32 sessions Mètode Centaure, i un altre control que no va realitzar cap tipus d'activitat extra programada. Es van realitzar mesuraments pre-test i post-test. Resultats: En el grup de persones grans, a excepció de la dinamometria amb la mà esquerra, en tots els tests de valoració es van obtenir millores, destacant les obtingudes en l'àmbit de la condició psicològica. Per al grup d'intervenció de fibromiàlgia, en tots els àmbits, sense excepció, es van obtenir beneficis, destacant també els obtinguts en la condició psicològica. Conclusions: Es pot concloure, a la llum dels resultats obtinguts, que s'han aconseguit els objectius plantejats en l'estudi. Les millores aconseguides per als dos grups en tots els àmbits de valoració demostren l'eficàcia del mètode Centaure, el qual es desenvolupa sota les premisses de millora de la condició física, perceptiu-motriu i psicològica. Al seu torn ha quedat validat com a programa de formació intervenció tant en la gent gran com en el grup de fibromiàlgia, ja que condueix a una millora generalitzada des d'una situació d'Preintervenció a una situació de postintervenció. Aquesta millora indubtablement va vinculada al programa de formació intervenció mètode Centaure, ja que en el grup control, on no s'aplica la intervenció, no hi ha millora general dels resultats en el temps. Cal assenyalar que la validació es dóna pels mateixos resultats positius obtinguts i referenciats en els corresponents apartats. Es parla, per tant, d'una validació experimental, per comprovació de la pràctica. Així mateix, ia la vista dels resultats, el mètode Centaure es mostra com una proposta útil també des d'una dimensió didàctic pedagògica, en tant que es plantegen objectius, s'intervé amb activitats específiques, i s'avalua tot el procés i els resultats a través de diferents proves.

Comparteix a les xarxes: