La Transferència dels aprenentatges adquirits en Comunitats de Pràctica en l’Administració Pública

Imagotipo CRIEDO
Any: 2016

Les Administracions publiques han de garantir la màxima eficiència dels recursos que la societat posa a la seva disposició i, al mateix temps, garantir el ple desenvolupament personal i professional dels seus treballadors. La Declaració de Lisboa, que va promulgar la Comissió Europea a l’any 2000, incitava a tots els estat membres a iniciar accions per incrementar les quotes de qualitat i eficiència del sistema.

El centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (CEJFE) de la Generalitat de Catalunya va emprendre l’any 2005 el desenvolupament del programa Compartim amb l’objectiu d’organitzar i vertebrar les diferents Comunitats de Pràctica (CoP) que de manera informal ja estaven en actiu dins del Departament de Justícia. Durant 9 anys d’activitat, el programa Compartim ha involucrat a més de 1.500 professionals, ha permès que 145 productes de coneixement vegin la llum i ha contribuït a generar 7 publicacions que recullen l’experiència i la presenten per a què altres institucions puguin aprendre de la mateixa i implementar estratègies semblants.

En paral·lel a desenvolupar aquestes CoP, enteses com espais en els que els professionals comparteixen els seus interessos i coneixements en vistes a aconseguir un objectiu comú que serveixi per a la millora de l’organització, han aparegut resultats d’estudis que constaten que els participants en les mateixes aprenen informalment nous coneixements, habilitats i formes de treballar. No obstant, són pocs els estudis que s’han centrat en analitzar quines són les variables que influeixen en la transferència d’aquests nous aprenentatges a l’activitat laboral diària.

El present estudi té com a finalitat valorar, a partir de les opinions dels participants, les variables que influeixen en el procés de transferència al lloc de treball dels aprenentatges adquirits mitjançant comunitats de pràctica professional a l’Administració Pública. Més concretament se centra a: (1) delimitar quines característiques de les CoP propicien l’aprenentatge dels seus participants; (2) analitzar aspectes del context organitzatiu, els participants i el disseny i desenvolupament de les activitats que poden influir en la transferència al lloc de treball dels aprenentatges generats a les CoP; (3) analitzar comparativament les relacions entre variables que influeixen en la transferència de la formació contínua, i les que afecten a la transferència d’aprenentatges adquirits en CoP.

Per la consecució dels objectius descrits, s’ha dissenyat un estudi que, sota el paradigma interpretatiu, utilitza instruments de tipus quantitatiu (qüestionari) i tècniques qualitatives (anàlisi de documents, entrevistes semiestructurades i notes de camp) per l’obtenció de dades que permetin entendre les percepcions que tenen els professionals sobre la transferència d’aprenentatges. La triangulació i contrastació de les dades han permès analitzar les diferències entre les percepcions que tenen els participants en CoP i aquells que han participat en activitats formatives.

Els resultats obtinguts, tot i que no poden ser generalitzables, permeten comprendre com les variables organitzatives, del disseny de la formació i dels propis participants intervenen en la transferència dels aprenentatges que es generen informalment en les CoP. Tanmateix, els resultats obtinguts han permès presentar orientacions que poden ser seguides per part de les gestores de les CoP per aconseguir una major adequació del context de treball per facilitar la transferència dels aprenentatges i aconseguir així incrementar l’impacte que aquestes tenen al lloc de treball dels participants en les mateixes.

Comparteix a les xarxes: