Gestión de la acción tutorial en la Universidad Chilena

Imagotipo CRIEDO
Any: 2019

Les universitats xilenes desenvolupen fa alguns anys programes d'acció tutorial amb focus en els estudiants de nou ingrés, donat el perfil de les noves generacions que en general es caracteritza per dificultats d'adaptació acadèmica i abandonaments prematurs dels estudis superiors. El repte d'implementar i desenvolupar programes d'acció tutorial depèn d'un conjunt de procediments de gestió [disseny, planificació, organització i avaluació] que garanteixin resultats estratègics i permetin enfrontar aquells problemes més recurrents de les organitzacions educatives de nivell superior: la deserció, la reprovació, la baixa eficiència terminal i l'escassa titulació.

En aquest context, l'objecte de la present tesi doctoral ha estat analitzar les formes de gestió de plans i programes d'acció tutorial implementats en universitats xilenes. L'assoliment d'aquest objectiu ha estat possible gràcies a la delimitació de les característiques principals de l’acció tutorial en l'àmbit universitari, la distinció de les funcions de gestió aplicades al desenvolupament de l'acció tutorial, l'anàlisi de l'evolució del fenomen en universitats xilenes i l'anàlisi d'aquells elements que afavoreixen o obstaculitzen la seva gestió.

A partir d'això, la tesi es posiciona sota un enfocament mixt d'investigació amb disseny de integració múltiple [DIM], a partir d'estudis de cas [multi casos] desenvolupats en dos moments: i) etapa de pre camp en universitats espanyoles [per establir un marc referencial de l'objecte d'estudi], i ii) aprofundiment analític del fenomen i la seva gestió en universitats xilenes.

En ambdues etapes es va utilitzar l'entrevista en profunditat com a mitjà de recol·lecció de dades, ja que aporten descripcions específiques sobre com perceben els responsables institucionals el desenvolupament de la gestió de l'acció tutorial, amb una visió directa i profunda que situa l'investigador en una posició d'observació privilegiada.

En el cas de l'etapa de pre camp es va comptar amb la participació de nou agents rellevants amb experiència en la conducció i desenvolupament de l'acció tutorial de sis universitats d'Espanya pertanyents a les comunitats autònomes de València, Catalunya, Aragó i País Basc. Posteriorment i en l'estudi de camp a Xile, van participar disset universitats del país -que representen proporcionalment quatre de les cinc macro zones establertes pel Ministeri d'Educació [Norte Grande, Norte Chico, Zona Central, Zona Sur], mitjançant quaranta set subjectes vinculats a la gestió de l'acció tutorial en les seves respectives institucions.

A més a l'etapa d'estudi de camp, es va aplicar un qüestionari a 226 tutors pertanyents a 13 del total de les institucions participants de la investigació, per establir l’estat de desenvolupament de l'acció tutorial a les universitats xilenes i així comparar els seus resultats amb les percepcions obtingudes dels responsables institucionals respecte aquesta gestió.

De forma general, els resultats de l'estudi permeten comprendre que el context actual de l'educació superior a Xile és un punt de partida que condicionaria la conceptualització de l’acció tutorial com a intervenció educativa, i per tant, la seva gestió i el seu desenvolupament, on es destaca: i) un model de tutoria vinculat al currículum del primer any universitari, sota el acompanyament de tutors parells; ii) tres formes d'estructures organitzatives amb diferent complexitat que donen suport als programes tutorials; iii) diferents nivells d'implicació d’autoritats [centrals i locals] i del professorat; iv) èxits i canvis a nivell polític, cultural, organitzatiu i tècnic-pedagògic que permetrien una major integració de l'acció tutorial en el quefer universitari; v) desafiaments en la consolidació d'eines de gestió [planificació i avaluació] aplicades al desenvolupament de l'acció tutorial.

* La present Tesis Doctoral ha sigut finançada per el Programa de Formació de Capital Humà Avançat – Beques Xile, de la Comissió Nacional d’Investigació Científica i Tecnològica CONICYT, mitjançant Resolució Exempta N° 7067/2014.

Comparteix a les xarxes: