Formació Inicial Docent universitària en diversitat cultural. Perspectives des de la regió de La Araucanía de Xile

Imagotipo CRIEDO
Any: 2016

Aquesta tesi doctoral busca contribuir en la comprensió de la complexitat de l'experiència de Formació Inicial Docent (FID) en diversitat cultural, per repensar els programes de formació del professorat en aquest àmbit. Construir coneixement a partir dels significats i sentits que sobre les seves experiències posseeixen docents i estudiants de pedagogia involucrats en el procés de FID entorn de la diversitat cultural, identificant les condicions que afavoreixen o obstaculitzen aquest procés formatiu des dels seus punts de vista. Aquest estudi té una orientació metodològica entre la fenomenologia i la teoria fonamentada, ja que assumeix la importància i el valor dels subjectes com a protagonistes dels contextos socials i culturals als quals pertanyen, tant per la seva ubicació espai-temporal en ells, com perquè és el subjecte qui construeix i dóna sentit a aquesta realitat. Es va construir una mostra intencionada de 24 docents i 23 estudiants que estiguessin més propers al fenomen d'estudi, en una universitat de la regió de la Araucanía a Xile, sent les entrevistes qualitatives la principal tècnica de recollida d'informació emprada. Fruit de l'anàlisi comparatiu constant i la varietat de la mostra, s'aconsegueix identificar diferents dimensions i elements que caracteritzen com contribueix FID a identificar i treballar enfront la diversitat cultural, així com les diferents perspectives a l’hora de fer-ho. Tot això s’aconsegueix des de les veus dels participants, que aporten la seva visió sobre la situació i expressen com han viscut aquest tipus de formació en els seus respectius contextos socioculturals. Els resultats constaten l’existència de factors personals, socials i de política educativa que influeixen en la construcció de les percepcions sobre diversitat cultural i la comprensió sobre què vol dir educar en societats culturalment diverses. Aquests aspectes repercuteixen en el disseny de l'itinerari formatiu dels estudiants de pedagogia, en el lloc que ocupa la diversitat cultural en el currículum i en les estratègies metodològiques més pertinents per a tractar-la. Les conclusions de la recerca s'orienten a la comprensió d'aquests significats, on la figura del docent universitari i la seva formació sorgeixen com una condició transversal per assumir els desafiaments d'una FID en diversitat cultural, així com d'orientacions a considerar en el disseny d'un programa formatiu que assumeixi la diversitat cultural.

Comparteix a les xarxes: