Disseny i avaluació d’un programa d’educació emocional: Incidència en la Intel·ligència emocional autoinformada de l’alumnat d’Educació Secundària Obligatòria.

L’estudi portat a terme en aquesta tesi ha consistit inicialment en identificar els principals avenços conceptuals en educació emocional, per iniciar després el disseny d’un programa d’educació emocional per a les tutories de 3r i de 4t d’ESO, el programa EMMA. Posteriorment s’ha aplicat aquest programa en un Institut públic del Vallès Oriental. Paral·lelament, s’ha realitzat una formació en educació emocional per capacitar els docents del centre on s’havia d’aplicar.
Per tal de mesurar l’efectivitat del programa d’activitats s’ha optat per utilitzar un disseny empiricoanalític. Un disseny quasiexperimental amb grups experimentals i col·laboradors, no equivalents. Amb pretest, postpretest i posttest. Utilitzant amb el model d’autoinforme TMMS-24, a la vegada que en el posttest s’ha ampliat el model, creant el TMMS-24+ que afegeix diversos ítems per poder detectar possibles efectes de millora en alguns dels aspectes treballats (l’autoconeixement, l’autocontrol, l’empatia, l’assertivitat...); possibles millores produïdes arran de l’increment de la intel·ligència emocional esperat; així com la satisfacció de l’alumnat pel que fa a les tutories.
Tanmateix, la l’avaluació de l’efectivitat s’ha complementat amb una anàlisi qualitativa.
Paral·lelament, també s’ha avaluat la incidència del programa de formació que ha tingut en la intel·ligència emocional dels docents que han rebut el curs. Així mateix s’ha avaluat el grau de satisfacció, tant de l’alumnat com del professorat, relatiu al programa d’activitats i a la formació rebuda.
Finalment, s’han identificat les diferents dificultats a l’hora de portar a terme el programa i d’implementar-lo per acabar formulant propostes de millora.

Comparteix a les xarxes: