Diseño y validación de un cuestionario de percepción del aprendizaje a través del feedback entre iguales en Educación Superior

Tot i que el feedback entre iguals és una estratègia habitualment vinculada a l'avaluació, amb gran impacte sobre l'aprenentatge i desenvolupament competencial de l'estudiant, hi ha poques experiències en què es vinculi a l'aprenentatge, i poques aportacions es fixen en analitzar els seus efectes. Per tant, aquest article presenta el disseny i validació d'un qüestionari per analitzar l'efecte de donar feedback en el procés d'aprenentatge dels estudiants universitaris de Ciències de l'Educació. Coherent amb la teoria de la construcció social de el coneixement, s'estructura inicialment al voltant de quatre dimensions: desenvolupament cognitiu i metacognitiu, competències socials, competències professionals i aspectes socioafectius i intrapersonals. El qüestionari ha estat autoadministrat a una mostra de 425 estudiants de primer curs de la Universitat Autònoma de Barcelona. Els resultats de l'anàlisi ens porten a proposar un instrument final de 20 ítems i tres variables latents que presenta uns adequats índexs de fiabilitat i validesa.

Comparteix a les xarxes: