Territoris d’intersecció entre els centres educatius i les famílies. Un estudi en l’etapa de l’educació infantil.

territoris
Any: 2016
Editorial: ICE-UAB
ISBN: 978-84-942907-7-0
URL: https://goo.gl/85ppsc
Aquest llibre té com a objectiu analitzar les concepcions, les expectatives i els vincles amb les famílies que estableixen 21 professionals de diferents centres i serveis d’Educació Infantil. La recerca ha estat desenvolupada des d’una perspectiva metodològica mixta: quantitativa, per facilitar el tractament de la informació obtinguda, però sobretot qualitativa, per facilitar la comprensió del fenomen estudiat a través de l’anàlisi dels resultats. L’estudi s’ha organitzat en dues fases: una primera centrada en entrevistes semiestructurades a tots els professionals implicats, i una segona en què s’han dut a terme tres sessions de grup focal amb els professionals entrevistats, tres professionals no entrevistats i els tres membres de l’equip de recerca que coordina l’estudi. Els resultats s’estructuren en un sistema de set categories generals que mostren la complexitat del concepte “família”, el seu procés de transformació, les relacions entre els centres i les famílies, i les actuacions professionals per donar una resposta educativa ajustada a la realitat familiar actual. Pel que fa a les relacions entre els centres i les famílies, es mostra un canvi d’estratègies, però al mateix temps queda palesa la dificultat de posar-lo en pràctica de manera que s’enforteixin les relacions entre una institució i l’altra. Per acabar, els resultats també identifiquen alguns aspectes que són acceptats i valorats pels professionals participants juntament amb altres que, tot i emergir del mateix grup de professionals, generen la necessitat de distanciar-se’n o justificar-se. La recerca permet apropar-se a fons a professionals experts i explorar i exposar els avenços, les barreres i els reptes per millorar les relacions amb les famílies, la qual cosa alhora suposa una millora del funcionament dels diferents serveis.

Comparteix a les xarxes: