Making peer-feedback more efficient: what conditions of its delivery make the difference?

La retroalimentació dels companys beneficia l'aprenentatge dels estudiants a nivell universitari. No obstant això, com impacta en l'aprenentatge dels estudiants i quins factors definitoris en el seu disseny exerceixen una influència més significativa són aspectes que continuen requerint una anàlisi més profunda. Aquest estudi està dedicat precisament a analitzar com les diferents condicions de retroalimentació impacten en la percepció dels estudiants sobre el seu aprenentatge. A través d'un qüestionari administrat a una mostra de 410 estudiants universitaris, indaguem sobre com es dissenyen les diferents condicions sota les quals es dissenya la retroalimentació, com privacitat (anònima o no), contacte (personal o virtual), canal de lliurament (oral , escrit o mixt). ) I consens (individual o en grup): impacten en la millora de les tasques d'aprenentatge i el desenvolupament de les habilitats inter i intrapersonals dels estudiants. Els resultats revelen que els estudiants perceben que aprenen més quan donen retroalimentació que quan la reben, i que hi ha certes condicions que s'adapten millor a altres per absorbir que s'ha après. L'estudi revela que per maximitzar els seus efectes, el disseny instruccional de retroalimentació entre parells ha d'oferir espais per fer-ho presencialment - de forma anònima - amb un canal mixt de lliurament (complementant comentaris escrits amb retroalimentació oral) i que la retroalimentació ser acordats en grup, tant quan es dóna com quan es rep.

Comparteix a les xarxes: