La pràctica professional i la seva vinculació amb la creació i gestió del coneixement col·lectiu

La formació contínua del professorat, i de la resta d'agents educatius presents a les nostres institucions d’ensenyament primari, secundari o terciari, fa temps que va deixar de ser optativa per a convertir-se en quelcom d'obligada necessitat. En aquest sentit, comencen a sedimentar-se meto-dologies alternatives per a la formació i el desenvolupament professional, basades en el coneixe-ment que posseeixen els agents educatius sobre la pràctica i considerant que la reflexió en l'acció i sobre l'acció és l'element que pot mobilitzar els processos de millora de l'ensenyament. Partint d’aquesta perspectiva, en aquest article realitzem una anàlisi de la formació, la pràctica i la reflexió professional, que ens condueix a defensar els processos de creació i gestió del coneixement basats en comunitats de pràctica, com a una alternativa viable per a la pràctica reflexiva col·laborativa i el desenvolupament professional dels agents educatius.

Comparteix a les xarxes: